• Imprimeix

Primer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya

El CADS va impulsar i coordinar la realització d'un estudi sobre els possibles efectes del canvi climàtic a Catalunya, juntament amb el Servei Meteorològic de Catalunya, i amb el suport de l'Institut d'Estudis Catalans. Iniciat el mes d'octubre de 2002, l'estudi aplega prop d'una cinquantena d'experts en diversos àmbits, procedents d'universitats, centres de recerca i empreses ubicades a Catalunya, els quals han analitzat, des d'una perspectiva pluridisciplinar, els indicadors del canvi climàtic, les causes i els possibles impactes del canvi climàtic a Catalunya, les accions de mitigació i adaptació i el marc de competències existent a l'hora d'afrontar aquest canvi climàtic d'origen antròpic.

El marc teòric que s'ha seguit és l'establert pel Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (en anglès, International Pannel on Climate Change, IPCC), avaluant la informació existent a escala internacional que sigui aplicable a Catalunya, per tal de poder fer una anàlisi prospectiva sobre els possibles efectes del canvi climàtic en els diversos sectors estratègics de Catalunya. Els treballs en què es basa aquest informe s'han finalitzat al llarg de l'any 2004.