• Imprimeix

Per àmbits temàtics

El CADS té com a finalitat assessorar el Govern de Catalunya en relació amb les polítiques i actuacions que tinguin incidència sobre el desenvolupament sostenible. Els informes, emesos a sol·licitud del conseller/a del Govern competent per raó de les matèries respectives o per iniciativa pròpia, són l’instrument principal a través del qual el CADS exerceix aquesta funció.

Els informes del CADS són elaborats i aprovats d’acord amb la normativa sobre òrgans col·legiats de la Generalitat de Catalunya i no tenen caràcter vinculant.