• Imprimeix

ODS 1

ODS 1: Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.

1. Per a 2030, erradicar per a totes les persones del món la pobresa extrema, actualment mesurada per un ingrés per persona inferior a 1,25 dòlars EUA al dia.

2. Per a 2030, reduir com a mínim a la meitat la proporció d’homes, dones, nens i nenes de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les seves dimensions d’acord amb les definicions de cada estat.

3. Posar en pràctica en l’àmbit nacional sistemes i mesures apropiades de protecció social per a totes les persones, nivells mínims inclosos i, per a 2030, aconseguir una àmplia cobertura de les persones pobres i vulnerables.

4. Per a 2030, garantir que tots els homes i les dones, en particular les persones pobres i vulnerables, tinguin els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, la propietat i el control de les terres i altres béns, l’herència, els recursos naturals, les noves tecnologies apropiades i els serveis financers, incloses les micro-finances.

5. Per a 2030, fomentar la resiliència de les persones pobres i aquelles que es troben en situacions vulnerables, i reduir la seva exposició i vulnerabilitat als fenòmens extrems relacionats amb el clima i altres crisis i desastres econòmics, socials i ambientals.

Per a cada ODS, l’informe conté una breu diagnosi a escala mundial i europea, que serveix al lector per contextualitzar l’àmbit d’anàlisi relatiu a l’ODS.  A continuació, i fita per fita, s’incorpora una breu diagnosi del context català i s’apunten els principals reptes que se’n desprenen. 

El CADS considera que els principals reptes que es plantegen a Catalunya en relació amb l’ODS 1 són els següents: 

- Impulsar polítiques de suport a les famílies per evitar l’exclusió social i assegurar el seu accés a l’habitatge mitjançant una oferta suficient d’habitatge social i d’habitatge públic de lloguer accessible.

- Assegurar l’abastament d’aigua potable a tothom, i que cap persona es quedi sense accés a aquest subministrament bàsic per motius econòmics.

- Reduir la precarietat energètica existent a la societat catalana amb mesures estructurals amb resultats a mitjà termini, incrementant la resiliència energètica de la població i disminuint la necessitat d’actuacions d’assistència social.

- Compactar la diversitat d’ajuts i de prestacions existents en l’àmbit de la intervenció social per avançar cap a una atenció més holística i integral de la persona.

- Millorar la coordinació entre totes les administracions competents i amb el Tercer Sector i la planificació transversal dels serveis socials amb els de salut, educació, habitatge, urbanisme, promoció econòmica, etc.

- Millorar els serveis de promoció de l’autonomia personal i de suport a la vida quotidiana de la gent gran i les persones amb discapacitat o trastorns mentals.

- Impulsar la superació del model familiar d’atenció a la dependència perquè les persones cuidadores surtin de la precarietat i de l’economia submergida.

- Reforçar l’atenció dels serveis socials a les famílies amb infants en situació de pobresa, tant amb ajuts finalistes (complement de beques menjador, aparells de salut, activitats de lleure educatiu, etc.), així com amb suport i acompanyament per a la seva tasca parental.

- Implantar un sistema estable d’ajudes per a famílies amb infants sota el llindar de la pobresa, on l’infant sigui el titular del dret.

- Posar en marxa programes de foment de l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat per a joves, adults amb fills a càrrec, persones amb discapacitat i/o trastorn mental, majors de 50 anys i persones aturades de molt llarga durada.

Data d'actualització:  14.02.2017