• Imprimeix

ODS 10

ODS 10: reduir la desigualtat en i entre els països.

1. Per a 2030, aconseguir progressivament i mantenir el creixement dels ingressos del 40% més pobre de la població a una taxa superior a la mitjana nacional.

2. Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de llur edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.

3. Garantir la igualtat d'oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, fins i tot eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures adequades al respecte.

4. Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir progressivament una major igualtat.

5. Millorar la reglamentació i la vigilància de les institucions i dels mercats financers mundials i enfortir l'aplicació d'aquesta reglamentació.

6. Assegurar una major representació i intervenció dels països en desenvolupament en les decisions adoptades per les institucions econòmiques i financeres internacionals per tal d’augmentar l’eficàcia, la fiabilitat, la rendició de comptes i la legitimitat d’aquestes institucions.

7. Facilitar una migració i mobilitat ordenades, segures, regulars i responsables de les persones, també mitjançant l'aplicació de polítiques migratòries planificades i ben gestionades.

Per a cada ODS, l’informe conté una breu diagnosi a escala mundial i europea, que serveix al lector per contextualitzar l’àmbit d’anàlisi relatiu a l’ODS.  A continuació, i fita per fita, s’incorpora una breu diagnosi del context català i s’apunten els principals reptes que se’n desprenen. 

Informació relacionada

El CADS considera que els principals reptes que es plantegen a Catalunya en relació amb l’ODS 10 són els següents: 

- Revertir el creixement de la desigualtat en relació a la diferència d’ingressos entre els més rics i els més pobres.

- Trobar l’equilibri entre el desenvolupament de mesures d’atenció directa per fer front a situacions d’urgència social com, per exemple, garantir la cobertura de les necessitats bàsiques dels sectors més desafavorits de la població, i la posada en marxa de mesures i estratègies a mitjà i llarg termini de caràcter estructural, més preventives i de promoció de l’autonomia i de l’apoderament de la persona.

- Garantir la coherència de polítiques publiques, tradicionalment segmentades des d’un punt de vista temàtic i sectorial, i reorientar-les cap a un enfocament transversal que impliqui àmbits d’actuació com els serveis socials, l’ocupació, l’ensenyament, l’habitatge, la salut o la justícia i que posi la persona en el centre d’atenció. Avançar cap a models d’atenció a les persones més comunitaris.

- Reduir la precarietat laboral i la bretxa salarial entre homes i dones i per extensió als altres col·lectius menys afavorits.

- Reforçar les polítiques socials com ara educació, salut i protecció social, i dotar-les de pressupost suficient per garantir els drets bàsics i la igualtat d'oportunitats de totes les persones.

- Reforçar i diversificar els serveis educatius municipals per als infants de 0 a 3 anys i les seves famílies, sobretot en els barris més pobres.

- Assegurar la representació de Catalunya a les organitzacions internacionals i garantir el suport als països menys desenvolupats.

- Intensificar l’enfortiment de la capacitat institucional dels països en desenvolupament a través de mitjans indirectes com l’activitat subvencionadora de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

- Ordenar els fluxos migratoris integrant les necessitats del mercat laboral.

- Promoure la cohesió social d’una societat diversa.

Data d'actualització:  14.02.2017