• Imprimeix

ODS 11

ODS 11: aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles. 

Fites de l'ODS 11

1. Per a 2030, assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i millorar els barris marginals.

2. Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a totes les persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l'ampliació del transport públic, amb especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable, dones, nenes, nens, persones amb discapacitat i persones grans.

3. Per a 2030, augmentar una urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els països.

4. Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món.

5. Per a 2030, reduir de forma significativa el nombre de morts i causades per desastres, inclosos els relacionats amb l'aigua, i de persones afectades per aquests, i reduir substancialment les pèrdues econòmiques directes causades per desastres relacionades amb el producte interior brut mundial, fent un èmfasi especial en la protecció de les persones pobres i de les persones en situacions de vulnerabilitat.

6. Per a 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, amb especial atenció a la qualitat de l'aire, així com a la gestió dels residus municipals i d’altre tipus.

7. Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat. 

Context i diagnosi

Per a cada ODS, l’informe conté una breu diagnosi a escala mundial i europea, que serveix al lector per contextualitzar l’àmbit d’anàlisi relatiu a l’ODS.  A continuació, i fita per fita, s’incorpora una breu diagnosi del context català i s’apunten els principals reptes que se’n desprenen. 

Informació relacionada

Principals reptes per a Catalunya en relació amb l'ODS 11

El CADS considera que els principals reptes que es plantegen a Catalunya en relació amb l’ODS 11 són els següents: 

- Establir polítiques de suport a les famílies per evitar l’exclusió social i assegurar el seu accés a l’habitatge mitjançant una oferta suficient d’habitatge públic de lloguer accessible.

- Promoure les ciutats compactes mitjançant la contenció de la urbanització extensiva, discontinua, fragmentada i heterogènia allunyada de les infraestructures de transport.

- Garantir una dotació adequada de servei de transport públic i, específicament, facilitar la connexió intermunicipal mitjançant transport públic.

- Garantir una dotació adequada d’espais verds per al benestar de la població urbana -d’acord amb els valors recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS)- i concebre els espais verds com a una infraestructura urbana de primer ordre, proveïdora dels serveis ecosistèmics imprescindible per a una ciutat saludable i inclusiva.

- Incrementar la resiliència urbana davant del risc de la caiguda en cascada dels serveis bàsics (transport, subministrament energètic, telecomunicacions, abastament d’aigua, sistema sanitari, etc.).

- Millorar la qualitat de l’aire en els nuclis urbans, mantenint els nivells de contaminació atmosfèrica per sota dels llindars establerts per l’OMS per garantir la salut de la població.

Data d'actualització:  14.02.2017