• Imprimeix

ODS 14

ODS 14: conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al desenvolupament sostenible.

1. Per a 2025, prevenir i reduir de forma significativa la contaminació marina de tot tipus, en particular la contaminació produïda per activitats terrestres, inclosos els detritus marins i la contaminació per excés de nutrients.

2. Per a 2020, protegir i gestionar de manera sostenible els ecosistemes marins i costaners per tal d’evitar efectes nocius importants, enfortint-ne, entre altres mesures, la resiliència, i emprendre accions per a restaurar-los per tal de restablir la salut i la productivitat dels oceans.

3. Minimitzar i afrontar els efectes de l'acidificació dels oceans, mitjançant, entre altres mesures, la intensificació de la cooperació científica a tots els nivells.

4. Per a 2020, regular eficaçment l'explotació pesquera i posar fi a la pesca excessiva, la pesca il·legal, la pesca no declarada, la no reglamentada i les pràctiques de pesca destructives, i aplicar plans de gestió amb base científica a fi de restablir les poblacions de peixos en el termini més breu possible, com a mínim a nivells que puguin produir el màxim rendiment sostenible d'acord amb les característiques biològiques respectives.

5. Per a 2020, conservar almenys el 10% de les zones costaneres i marines, de conformitat amb les lleis nacionals i el dret internacional i sobre la base de la millor informació científica disponible.

6. Per a 2020, prohibir certes formes de subvencions a la pesca que contribueixen a una excessiva capacitat de pesca i a una sobreexplotació pesquera, eliminar les subvencions que contribueixen a la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada, i abstenir-se d'introduir noves subvencions d’aquest tipus, i reconèixer que la negociació sobre les subvencions a la pesca en el marc de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) ha d'incloure un tracte especial i diferenciat, apropiat i efectiu per als països en desenvolupament i els països menys avançats (PMA).

7. Per a 2030, augmentar els beneficis econòmics que els petits estats insulars en desenvolupament i els països menys avançats reben de l'ús sostenible dels recursos marins, en particular mitjançant la gestió sostenible de la pesca, l’aqüicultura i el turisme.

Per a cada ODS, l’informe conté una breu diagnosi a escala mundial i europea, que serveix al lector per contextualitzar l’àmbit d’anàlisi relatiu a l’ODS.  A continuació, i fita per fita, s’incorpora una breu diagnosi del context català i s’apunten els principals reptes que se’n desprenen. 

Informació relacionada

El CADS considera que els principals reptes que es plantegen a Catalunya en relació amb l’ODS 14 són els següents: 

- Reduir l’aportació de càrrega contaminant de rius i emissaris submarins millorant el funcionament del sanejament de les aigües residuals urbanes i industrials.

- Reduir les fonts d’acidificació de la mar d’origen antròpic (com l’aportació de nutrients procedents de l’activitat agrària) i incrementar la resiliència de les activitats marítimes als efectes d’aquest fenomen.

- Reforçar la protecció dels espais naturals marins i costaners, aplicant el corpus normatiu existent a escala internacional i europea i garantir la protecció i continuïtat de les dues EBSA (Ecologically or Biologically Significant Marine Areas) que abasten el mar davant la costa catalana.

- Integrar l’enfocament dels serveis ecosistèmics en la normativa i la planificació territorial i la gestió de l’espai marí i costaner.

- Impulsar la recerca dels efectes del canvi global i climàtic sobre la mar i integrar-ne els resultats en la planificació i programació de l’espai marí i costaner.

- Impulsar la cogestió pesquera, amb representació del sector, experts i representants de l’administració per garantir una gestió sostenible dels recurs pesquer.

Data d'actualització:  14.02.2017