• Imprimeix

ODS 15

ODS 15: protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat  recursos marins per al desenvolupament sostenible.

1. Per a 2020, vetllar per la conservació, la restauració i l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres i els ecosistemes interiors d'aigua dolça i els serveis que proporcionen, en particular els boscos, els aiguamolls, les muntanyes i les zones àrides, d’acord amb les obligacions marcades pels acords internacionals.

2. Per a 2020, promoure la gestió sostenible de tots els tipus de boscos, posar fi a la desforestació, recuperar els boscos degradats i incrementar substancialment el repoblament forestal i la reforestació a escala mundial.

3. Per a 2030, lluitar contra la desertificació, rehabilitar les terres i els sòls degradats, incloses les terres afectades per la desertificació, la sequera i les inundacions, i procurar assolir un món neutral quant a la degradació de les terres.

4. Per a 2030, vetllar per la conservació dels ecosistemes muntanyosos, incloent-hi llur biodiversitat, a fi de millorar llur capacitat de proporcionar beneficis essencials per al desenvolupament sostenible. 

5. Emprendre accions urgents i significatives per a reduir la degradació dels hàbitats naturals, detenir la pèrdua de biodiversitat i, per a 2020, protegir les espècies amenaçades i evitar-ne l’extinció.

6. Promoure la participació justa i equitativa dels beneficis que es derivin de la utilització de recursos genètics i promoure l'accés adequat a aquests recursos, tal com s'ha acordat internacionalment.

7. Adoptar mesures urgents per a posar fi a la cacera furtiva i al tràfic d'espècies protegides de flora i fauna, i abordar la demanda i l'oferta il·legals de productes silvestres.

8. Per a 2020, adoptar mesures per a prevenir la introducció d'espècies exòtiques invasores i reduir de forma significativa llurs efectes en els ecosistemes terrestres i aquàtics, i controlar o eradicar les espècies prioritàries.

9. Per a 2020, integrar els valors dels ecosistemes i de la biodiversitat a la planificació nacional i local, als processos de desenvolupament, així com a les estratègies i als informes de reducció de la pobresa.

Per a cada ODS, l’informe conté una breu diagnosi a escala mundial i europea, que serveix al lector per contextualitzar l’àmbit d’anàlisi relatiu a l’ODS.  A continuació, i fita per fita, s’incorpora una breu diagnosi del context català i s’apunten els principals reptes que se’n desprenen. 

Informació relacionada

El CADS considera que els principals reptes que es plantegen a Catalunya en relació amb l’ODS 15 són els següents: 

- Disposar d’una informació completa i actualitzada (cartografia i bases de dades) sobre l’estat de la biodiversitat, tant terrestre com litoral i marina.

- Desenvolupar la infraestructura verda de Catalunya i integrar, de forma troncal, el manteniment de la connectivitat ecològica i dels serveis ecosistèmics en les polítiques sectorials, l’ordenació del territori i la planificació urbanística reforçant, d’aquesta manera, l’efectivitat de les polítiques de protecció i gestió del patrimoni natural.

- Garantir una gestió activa dels espais naturals ja protegits, amb les eines i els recursos adequats per a fer-ho possible i, quan sigui necessari, incrementar les figures de major grau de protecció.

- Assolir un estat de conservació favorable dels hàbitats, de la fauna i la flora, mitjançant l’aprovació i execució dels instruments i mesures necessaris (com el Catàleg dels hàbitats amenaçats o el de la fauna amenaçada, els plans de recuperació corresponents o l'Estratègia de conservació de la flora).

- Disposar d’un plantejament estratègic d’actuació davant la introducció i expansió de les espècies exòtiques invasores, especialment en un context de canvi climàtic que afavoreix la seva arribada i progressió pel territori català.

- Establir un sistema de governança modern i efectiu que permeti desenvolupar un marc legal i de planificació en matèria de patrimoni natural i biodiversitat d’acord als coneixements científics actuals i als criteris de conservació i gestió de la biodiversitat a escala mundial.

- Disposar de coneixement i de la cartografia sobre la qualitat i l’estat dels sòls de Catalunya, i integrar-la de forma efectiva en la planificació territorial i sectorial.

- Reduir els processos erosius i de pèrdua de sòl a Catalunya, disminuint d’aquesta manera el risc de desertificació dels sòls, especialment de cara a un escenari de canvi climàtic.

- Seguir reduint les activitats de furtivisme a Catalunya, mantenint un debat obert amb els agents interessats.

- Millorar el sistema de control del tràfic il·legal d’espècies per donar resposta a les problemàtiques detectades i als nous reptes, com el comerç per internet o la manca de centres d’acollida per a la fauna exòtica abandonada, així com reforçar la coordinació de les unitats que se n’ocupen.

Data d'actualització:  14.02.2017