• Imprimeix

ODS 4

ODS 4: garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

1. Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens acabin els cicles de l’ensenyament primari i secundari, que ha de ser gratuït, equitatiu i de qualitat i produir resultats escolars pertinents i eficaços.

2. Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens tinguin accés a serveis d’atenció i desenvolupament en la primera infantesa i a un ensenyament preescolar de qualitat, a fi que estiguin preparats per a l’ensenyament primari. 

3. Per a 2030, assegurar l’accés en condicions d’igualtat per a tots els homes i dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l’ensenyament universitari.

4. Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per accedir a l’ocupació, el treball decent i l’emprenedoria.

5. Per a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés en condicions d’igualtat de les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els nens i nenes en situacions de vulnerabilitat, a tots els nivells de l’ensenyament i la formació professional.

6. Per a 2030, garantir que tot els jovent i almenys una proporció substancial d’adults, tant homes com dones, tinguin competències de lectura, escriptura i aritmètica.

7. Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Per a cada ODS, l’informe conté una breu diagnosi a escala mundial i europea, que serveix al lector per contextualitzar l’àmbit d’anàlisi relatiu a l’ODS.  A continuació, i fita per fita, s’incorpora una breu diagnosi del context català i s’apunten els principals reptes que se’n desprenen. 

Informació relacionada

El CADS considera que els principals reptes que es plantegen a Catalunya en relació amb l’ODS 4 són els següents: 

- Garantir la qualitat de l’educació obligatòria a través d’una visió holística de l’aprenentatge, que superi les dicotomies tradicionals entre aspectes cognitius, emocionals i ètics.

- Fomentar l’aprenentatge de competències per a un entorn canviant, que requereix adaptabilitat i rapidesa, treball en equip, gestió de la informació, pensament crític, capacitat de comunicació i resolució de problemes.

- Reforçar la detecció primerenca de les dificultats d’aprenentatge i aplicar mecanismes d’acompanyament i reforç personalitzats.

- Garantir l’equitat del sistema educatiu a través de mesures específiques per l’alumnat en condicions socials més desfavorides i abordar dinàmiques de desigualtat estructural com la segregació escolar.

- Reforçar i diversificar els serveis educatius municipals per als infants de 0 a 3 anys i les seves famílies, sobretot en els barris més pobres.

- Fomentar la coeducació en tots els nivells educatius i formar adequadament a la comunitat educativa.

- Universalitzar l’assoliment dels estudis secundaris superiors.

- Construir l’educació sobre la base dels pilars de la cultura de la pau, la llibertat, la solidaritat, la tolerància, els drets humans, la igualtat de gènere i el respecte per la diversitat cultural. 

- Promoure la millora de competències i l’accés a la formació per a l’ocupació dels col·lectius que més ho necessiten.

- Incentivar l’aprenentatge i la formació al llarg de la vida.

- Garantir una educació de qualitat per a les persones amb discapacitat així com formar-los per a l’accés al món laboral i la participació social.

- Garantir l’accés dels infants més desfavorits a activitats fora de l’escola amb valor educatiu.

- Garantir que tota la ciutadania de Catalunya sàpiga llegir i escriure.

- Promoure la integració curricular de l’educació per al desenvolupament sostenible en tots els nivells d’ensenyament, des d’educació primària fins a la universitat.

- Millorar la inversió en educació. 

Data d'actualització:  14.02.2017