• Imprimeix

ODS 5

ODS 5: aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes. 

1. Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món.

2. Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i nenes en els àmbits públic i privat, inclosos el tràfic i l’explotació sexual, així com altres tipus d’explotació. 

3. Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç i forçat, així com la mutilació genital femenina.

4. Reconèixer i valorar les cures no remunerades i el treball domèstic no remunerat, mitjançant la prestació de serveis públics, la provisió d’infraestructures i la formulació de polítiques de protecció social, així com mitjançant la promoció de la responsabilitat compartida a la llar i la família, segons escaigui a cada país. 

5. Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública.

6. Garantir l’accés universal a la salut sexual i reproductiva i als drets reproductius, de conformitat amb el Programa d’acció de la Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament, la Plataforma d’Acció de Beijing i els documents finals de les conferències d’examen respectives.

Per a cada ODS, l’informe conté una breu diagnosi a escala mundial i europea, que serveix al lector per contextualitzar l’àmbit d’anàlisi relatiu a l’ODS.  A continuació, i fita per fita, s’incorpora una breu diagnosi del context català i s’apunten els principals reptes que se’n desprenen. 

Informació relacionada

El CADS considera que els principals reptes que es plantegen a Catalunya en relació amb l’ODS 5 són els següents: 

- Eradicar la violència masclista en totes les seves formes.

- Fomentar la coeducació a tots els nivells educatius.

- Reduir la bretxa salarial entre homes i dones abordant totes les seves múltiples causes.

- Trencar la segregació horitzontal i vertical de les dones.

- Fomentar la coresponsabilitat entre homes i dones dels treballs domèstics i de cura.

- Eradicar les estructures culturals sexistes a través de la implicació de tots els agents socials i els mitjans de comunicació.

- Eradicar el tràfic i qualsevol tipus d’explotació de les dones així com garantir una protecció i assistència integral a les víctimes.

- Promoure el reconeixement social i la valoració econòmica del treball de cura i domèstic no remunerat.

- Garantir l’accés assequible als serveis de llars d’infants i escoles bressols i d’atenció a les persones dependents, especialment per part dels col·lectius més vulnerables.

- Fomentar la presència de les dones en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública i així trencar l’anomenat ‘sostre de vidre’.

- Promoure l’educació sobre la salut afectiva, sexual i reproductiva, amb una atenció especial a les adolescents.

Data d'actualització:  14.02.2017