• Imprimeix

ODS 6

ODS 6: garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones.

1. Per a 2030, aconseguir l'accés universal i equitatiu a l'aigua potable, a un preu assequible per a totes les persones.

2. Per a 2030, aconseguir l'accés equitatiu a serveis de sanejament i higiene adequats per a totes les persones, i posar fi a la defecació a l'aire lliure, amb especial atenció a les necessitats de les dones i nenes, així com a les persones en situacions vulnerables.

3. Per a 2030, millorar la qualitat de l'aigua mitjançant la reducció de la contaminació, l'eliminació dels abocaments i la reducció al mínim de la descàrrega de materials i productes químics perillosos, la reducció a la meitat del percentatge d'aigües residuals sense tractar, i un augment substancial a escala mundial del reciclat i de la reutilització en condicions de seguretat.

4. Per a 2030, augmentar substancialment l’eficient utilització dels recursos hídrics a tots els sectors, i assegurar la sostenibilitat de l'extracció i del subministrament d'aigua potable per tal de fer front a l'escassetat d'aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen d'escassetat d'aigua.

5. Per a 2030, dur a terme una gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells, fins i tot mitjançant la cooperació transfronterera, de la manera que sigui convenient. 

6. Per a 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l'aigua, inclosos boscos, muntanyes, aiguamolls, rius, aqüífers i llacs.

Per a cada ODS, l’informe conté una breu diagnosi a escala mundial i europea, que serveix al lector per contextualitzar l’àmbit d’anàlisi relatiu a l’ODS.  A continuació, i fita per fita, s’incorpora una breu diagnosi del context català i s’apunten els principals reptes que se’n desprenen. 

Informació relacionada

El CADS considera que els principals reptes que es plantegen a Catalunya en relació amb l’ODS 6 són els següents: 

- Assegurar l’abastiment d’aigua potable a tothom, i que cap persona es quedi sense accés a aquest subministrament bàsic per motius econòmics, entès no només en tant que qüestió tècnica de fer arribar l’aigua, sinó que cal gestionar la recuperació de costos del servei.

- Assolir un bon estat de les masses d’aigua de Catalunya mitjançant la millora el funcionament de les EDAR i assegurant que les activitats econòmiques que podrien comportar afectacions a la qualitat del medi hídric prenen les responsabilitats que els pertoquen i evitant-ne les conseqüències.

- Garantir l’abastament d’aigua reforçant les mesures d’estalvi i eficiència en tots els sectors (cal destacar que a les ciutats catalanes els consums d’aigua són dels més baixos del planeta) i incrementant les aportacions específiques de fonts d’aigua regenerada i d’aigües pluvials, i fer d’aquesta necessitat una oportunitat que situï Catalunya al capdavant de la recerca, desenvolupament i innovació d’aquesta tecnologia a nivell mundial.

- Assegurar que Catalunya està preparada per afrontar nous períodes de sequera, tenint en compte les aportacions específiques de fonts d’aigua no convencionals (aigües regenerades, aigua dessalinitzada). És de destacar que Catalunya disposa d’instal·lacions emblemàtiques en aquest àmbit a nivell internacional, però cal impulsar un procés d’informació i acceptació del públic, a nivell local i internacional, per evitar l’alarma social i grans perjudicis econòmics.

- Fer una reflexió de fons, oberta i transparent, sobre les possibles alternatives existents per garantir l’abastament de recursos hídrics per Catalunya.

- Garantir el correcte funcionament dels ecosistemes en relació al cicle de l’aigua, assegurant el manteniment d’un cabal ecològic suficient als rius de Catalunya, i integrar plenament els criteris ecosistèmics en la gestió dels recursos hídrics.

Data d'actualització:  14.02.2017