• Imprimeix

ODS 8

ODS 8: promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

1. Mantenir el creixement econòmic per càpita de conformitat amb les circumstàncies nacionals i, en particular, un creixement del producte interior brut d'almenys un 7% anual als països menys avançats.

2. Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació, la modernització tecnològica i la innovació, entre altres coses centrant l'atenció en sectors de major valor afegit i ús intensiu de mà d'obra.

3. Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la creació d'ocupació digne, l'emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, entre altres coses mitjançant l'accés a serveis financers.

4. Millorar progressivament, per a 2030, la producció i el consum eficients dels recursos mundials i procurar desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient, de conformitat amb el marc decennal de programes sobre modalitats sostenibles de consum i producció, començant pels països desenvolupats.

5. Per a 2030, aconseguir l'ocupació plena i productiva i garantir un treball digne per a tots els homes i dones, inclosos el jovent i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball d'igual valor.

6. Per a 2020, reduir substancialment la proporció de joves sense ocupació i que no cursen estudis ni reben formació.

7. Adoptar mesures immediates i eficaces per a erradicar el treball forçat, posar fi a les formes modernes d'esclavitud i el tràfic d'éssers humans i assegurar la prohibició i l’eliminació de les pitjors formes de treball infantil, incloent el reclutament i la utilització d’infants soldats, i, a tot tardar el 2025, posar fi al treball infantil en totes les seves formes.

8. Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a totes les persones treballadores, incloses les migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.

9. Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d’un turisme sostenible que creï ocupació i promogui la cultura i els productes locals.

10. Reforçar les institucions financeres nacionals per a encoratjar i ampliar l'accés als serveis bancaris, financers i d'assegurances per a tothom.

Per a cada ODS, l’informe conté una breu diagnosi a escala mundial i europea, que serveix al lector per contextualitzar l’àmbit d’anàlisi relatiu a l’ODS.  A continuació, i fita per fita, s’incorpora una breu diagnosi del context català i s’apunten els principals reptes que se’n desprenen. 

Informació relacionada

El CADS considera que els principals reptes que es plantegen a Catalunya en relació amb l’ODS 8 són els següents: 

- Aconseguir la recuperació econòmica de Catalunya, reduint la creixent desigualtat econòmica.

- Incrementar la productivitat del treball.

- Aprovar el Pacte Nacional de la Indústria a Catalunya amb un clar objectiu de liderar la transformació cap a la Indústria 4.0 basat en un model d’economia circular.

- Impulsar l’economia circular i reconèixer l’economia col·laborativa en el sistema econòmic actual.

- Prioritzar la lluita contra l’atur juvenil i de llarga durada.

- Reduir la taxa de risc de pobresa en el treball i la precarietat laboral.

- Reduir la taxa d’abandonament prematur dels estudis i dels joves que ni estudien, ni treballen i ni es formen.

- Garantir el finançament per a les empreses i els emprenedors catalans.

Data d'actualització:  14.02.2017