• Imprimeix

ODS 9

ODS 9: construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

1. Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloent infraestructures regionals i transfrontereres, per tal de donar suport al desenvolupament econòmic i al benestar humà, amb especial atenció a l'accés assequible i equitatiu per a totes les persones.

2. Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, a tot tardar el 2030, augmentar de manera significativa la contribució de la indústria a l'ocupació i al producte interior brut, d'acord amb les circumstàncies nacionals, i duplicar aquesta contribució als països menys avançats.

3. Augmentar l'accés de les petites indústries i altres empreses, en particular en els països en desenvolupament, als serveis financers, incloent els crèdits assequibles, i llur integració en les cadenes de valor i els mercats.

4. Per a 2030, modernitzar les infraestructures i reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles, usant els recursos amb major eficàcia i promovent l'adopció de tecnologies i processos industrials nets i racionals ambientalment, i aconseguint que tots els països adoptin mesures d'acord amb llurs capacitats respectives.

5. Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors industrials de tots els països, en particular els països en desenvolupament, entre altres coses fomentant la innovació i augmentant substancialment, d’aquí al 2030, el nombre de persones que treballen en el camp de la investigació i el desenvolupament per cada milió d’habitants, així com la despesa en investigació i desenvolupament dels sectors públic i privat.

Per a cada ODS, l’informe conté una breu diagnosi a escala mundial i europea, que serveix al lector per contextualitzar l’àmbit d’anàlisi relatiu a l’ODS.  A continuació, i fita per fita, s’incorpora una breu diagnosi del context català i s’apunten els principals reptes que se’n desprenen. 

Informació relacionada

El CADS considera que els principals reptes que es plantegen a Catalunya en relació amb l’ODS 9 són els següents: 

- Dissenyar unes infraestructures urbanes i interurbanes que facilitin el canvi modal i reduir el transport privat i establir una xarxa d’estacions de recàrrega de vehicles elèctrics a tot el territori.

- Incrementar la participació del ferrocarril en el transport de mercaderies. En aquest sentit, és imprescindible l’establiment del Corredor Ferroviari Mediterrani en condicions de capacitat, intermodalitat i interoperabilitat, que ha d’estar ben connectat amb els dos ports principals de Catalunya (Barcelona i Tarragona).

- Desenvolupar les infraestructures necessàries que permetin la transició energètica cap a fonts d’energia renovables, amb xarxes intel·ligents i amb capacitat d’emmagatzematge, tot garantint la competitivitat.

- Incorporar criteris de resiliència al canvi climàtic, de flexibilitat per adaptar-se als canvis tecnològics i socials, de vertebració del territori i d’integració de polítiques en el disseny de la xarxa d’infraestructures.

- Facilitar i promoure la digitalització de la societat, de les empreses i dels processos productius.

- Recuperar el lideratge que tradicionalment Catalunya havia tingut en el sector econòmic industrial, afavorint l’increment de dimensió de les empreses, facilitant l’accés al finançament, promovent la innovació (especialment en les noves tecnologies), l’eficiència en l’ús dels recursos i l’economia circular, així com la digitalització i internacionalització.

- Mantenir el nivell de productivitat, excel·lència i internacionalització del sistema de recerca i desenvolupament assolit els darrers anys, i molt especialment, promoure la transferència d’aquest coneixement cap a la innovació a les empreses, que generi valor afegit i fomenti la competitivitat econòmica.

Data d'actualització:  14.02.2017