• Imprimeix

Governança

La governança per al desenvolupament sostenible fa referència a les capacitats d'acció col•lectiva –públiques, socials i privades– existents i necessàries per promoure la transició cap a la sostenibilitat. 

Aquesta ha estat una de les línies de treball del CADS des de l'inici, que es va concretar l'any 2000 en un projecte conjunt amb l'Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya (IIG). D'aquesta col•laboració en va sortir, entre d'altres, la celebració de seminaris internacionals sobre governança, estratègies, i institucions per al desenvolupament.

El CADS ha treballat per enfortir el teixit institucional català i la governança en l'àmbit del desenvolupament sostenible, fomentant la participació d'actors socials diversos mitjançant l'assessorament en el disseny d'estratègies per al desenvolupament sostenible a diferents escales (local, nacional i internacional), així com per mitjà de la col•laboració amb organitzacions i entitats del teixit associatiu, empresarial, professional i acadèmic català.

Reptes

VERS UNA BONA GOVERNANÇA PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

1. Construir una visió compartida sobre el model de futur de Catalunya, a través del diàleg permanent entre el Govern, el món acadèmic i la societat civil. 

2. Coordinar les visions i les actuacions dels diversos nivells de govern en relació amb el desenvolupament sostenible, vetllant per l’aplicació del principi de subsidiarietat.

3. Garantir la transparència, l’avaluació i la rendició de comptes en el disseny i l’execució de les polítiques, la planificació i els projectes impulsats pel sector públic.

4. Fomentar la implicació activa de la població en el procés de desenvolupament sostenible de Catalunya.

5. Promoure la conscienciació sobre la sostenibilitat de la població –especialment les generacions més joves- i els actors  públics i privats.

Informes

Podeu consultar els informes del CADS sobre governança a través d'aquest enllaç.

Publicacions

PdS_1. Governança sostenible. Aspectes institucionals i de procediment de la sostenibilitat a la Unió Europea. Fòrum Consultiu Europeu sobre Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible.
PdS_2. Governance for Sustainable Development. Barcelona Workshop. April 18-19, 2002.
PdS_7. Institutions for Sustainable Development. Institucions per al desenvolupament sostenible. Barcelona Workshop. June 14-15, 2004.
PdS 12. Governança per al desenvolupament sostenible: de la teoria a la pràctica.
DdR_2. La governança per al desenvolupament sostenible a Catalunya. Conceptes, requeriments institucionals i elements d'anàlisi.
DdR_5. Governance for Sustainable Development in Catalonia. Concepts, institutional requirements and analytic elements. Conceptos, requerimientos institucionales y elementos de análisis.
DdR_10. Avalaució de l'impacte regulatori: pràctica internacional i aplicabilitat a Catalunya. Evaluación del impacto regulatorio: Práctica internacional y aplicabilidad en Cataluña. Regulatory Impact Assessment: International Practices and Applicability in Catalonia.

DdR_15. Equitat ambiental a Catalunya. Integració de les dimensiones ambiental, territorial i social a la presa de decisions.
DdR_17. Nova cultura del territori i ètica del paisatge.
DI_15. Conveni sobre l'accés a la informació, la participació del públic en la presa de decisions i l'accés a la justícia en matèria de medi ambient (conveni d'Aarhus). Directiva 2003/4/CE i Directiva 2003/35/CE del Parlament Europeu i del Consell.
DI_19. El futur que volem. Declaració de la Conferència de les Nacions Unides sobre desenvolupament sostenible.

Data d'actualització:  07.05.2015