• Imprimeix

Població i demografia

Catalunya es troba, igual que la resta de països a escala europea, en un context de disminució de la mida de la població i un desequilibri en l'estructura dels grups de l'edat. La població potencialment activa disminueix considerablement, a la vegada que la població de més edat incrementa cada vegada més. Les projeccions demogràfiques apunten a un desajust encara major entre aquests grups de població. Aquest canvi demogràfic repercuteix clarament en l'economia del país i requereix un anàlisis acurat i una gestió adequada per ajustar-nos a la nova realitat i garantir-ne la sostenibilitat.

Reptes

VERS UN PAÍS QUE GESTIONA EL CANVI DEMOGRÀFIC

1. En un context de pèrdua d’habitants a escala europea, fer front a la disminució de la població catalana i al desequilibri en l’estructura d’edats.

2. Promoure un model laboral que promogui l’ocupació de la població i garanteixi la conciliació de la vida personal, familiar i professional.

3. Fer front a l'augment de la taxa de dependència (a causa de l'envelliment i la disminució de la força de treball), garantint la sostenibilitat del sistema de pensions i d’assistència sanitària i de llarga durada.

4. Facilitar que la població d’edat més avançada romangui activa i independent en un context d’envelliment i sobre-envelliment de la població catalana.

5. Fomentar una política migratòria coherent amb les tendències demogràfiques de Catalunya.

Informes

Podeu consultar els informes del CADS sobre població i demografia a través d'aquest enllaç.

Publicacions

DdR 4.Interrelació entre variables demogràfiques i variables ambientals. Demografia, poblament, mobilitat i modes de vida: variables d'interès per al medi ambient i el desenvolupament sostenible

Data d'actualització:  14.05.2015