• Imprimeix

Decret del CADS

DECRET 41/2014, d'1 d'abril, del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS)

 

(Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Núm. 6596 - 3.4.2014)

La sostenibilitat és un principi transversal de les polítiques públiques impulsades pel Govern de la Generalitat. Fruit d'aquest compromís, l'any 1998 el Govern va crear el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS) amb l'objectiu d'assessorar el Govern en relació amb les polítiques i les actuacions amb incidència sobre el desenvolupament sostenible.
El CADS està integrat per personalitats del món acadèmic, empresarial i professional que, des del seu compromís amb el país i mantenint les seves responsabilitats en diferents àmbits d'actuació de la societat, assessoren la Presidència i el Govern de Catalunya sobre la integració de criteris de sostenibilitat ambiental, econòmica i social en les principals polítiques i actuacions estratègiques impulsades per aquest.

Aquest Decret pretén, d'una banda, reforçar el caràcter del CADS com a òrgan d'assessorament estratègic i de consulta del Govern i millorar-ne el funcionament a partir de l'experiència de gestió acumulada en els seus quinze anys d'existència.

D'altra banda, atès que aquesta nova regulació suposa una modificació extensa del Decret de creació del CADS, i atès que aquest Decret ja ha estat modificat en tres ocasions, es considera convenient adoptar una regulació "ex novo" que inclogui els preceptes vigents, això és, el Decret 311/1998, d'1 de desembre, de creació del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya; el Decret 256/2000, de 24 de juliol, pel qual es modifica el Decret 311/1998, d'1 de desembre, de creació del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya; la disposició addicional del Decret 361/2004, de 24 d'agost, de creació del Consell Social per al Desenvolupament Sostenible, i de modificació del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya; i la disposició addicional tercera del Decret 51/2005, de 5 d'abril, de reestructuració parcial del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

De conformitat amb els articles 21 i següents de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, els articles 26.e), 39.1 i 40 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i el títol IV de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

Per tot això, a proposta del conseller de la Presidència, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1. Finalitat

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya és un òrgan col·legiat que té com a finalitat assessorar el Govern en relació amb les polítiques i actuacions que tinguin incidència sobre el desenvolupament sostenible.

Article 2. Adscripció

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya s'adscriu al Departament de la Presidència, el qual li dóna suport material i tècnic i li presta els recursos humans necessaris per a l'execució de les seves funcions.

Article 3. Funcions

3.1 El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya té les funcions següents:

a) Assessorar el Govern en l'àmbit del desenvolupament sostenible i, especialment, en la integració de la sostenibilitat en les polítiques, instruments de planificació territorial i sectorial, en projectes legislatius i normatius i en projectes o iniciatives estratègiques impulsades pel Govern.

b) Analitzar les polítiques estratègiques per al desenvolupament sostenible impulsades pel Govern, especialment les relatives a l'energia, l'aigua, la seguretat alimentària, el canvi climàtic i l'economia verda, i formular propostes en aquests àmbits.

c) Promoure la transferència de coneixement i el diàleg entre el Govern, el món acadèmic i la societat civil en l'àmbit del desenvolupament sostenible.

d) Assessorar el Govern en el disseny i l'execució d'actuacions per promoure l'educació per a la sostenibilitat.

e) Promoure la implicació dels sectors econòmics i socials en el procés de desenvolupament sostenible de Catalunya.

3.2 El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya exerceix les seves funcions en el marc dels principis establerts als instruments internacionals i de la Unió Europea sobre sostenibilitat, així com als documents estratègics i programàtics impulsats per la Generalitat de Catalunya.

Article 4. Composició

4.1 El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya està integrat per les persones membres següents:

a) Un president/a, nomenat pel Govern d'entre persones de prestigi reconegut.

b) Un mínim de deu i un màxim de quinze vocalies, nomenades pel Govern a proposta del president/a del Consell entre persones de prestigi reconegut o representatives dels diferents sectors econòmics i socials.

4.2 El president/a ha de nomenar un vicepresident/a d'entre les vocalies, que substitueix el president/a en casos d'absència, impediment o malaltia.

4.3 Les persones membres del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya són nomenades per un període de dos anys i poden ser nomenades de nou per períodes addicionals de dos anys.

4.4 El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya actua amb autonomia funcional per tal de garantir-ne l'objectivitat i la imparcialitat.

Article 5. El director/a

5.1 El Govern ha de nomenar, a proposta del president/a del Consell, un director/a, el qual té rang de director/a general i assisteix a les sessions del Consell amb veu i sense vot.

5.2 El director/a és responsable del funcionament ordinari del Consell, de les convocatòries de les sessions i de l'execució dels acords que s'hi adoptin.

Article 6. Funcionament

6.1 El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya actua en ple o en comissions especialitzades per raó dels assumptes a tractar.

6.2 El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya pot convidar, a les seves reunions plenàries o en comissió, persones expertes en el desenvolupament sostenible o bé les persones responsables de les polítiques sectorials amb incidència sobre el desenvolupament sostenible.

6.3 Els expresidents o expresidentes del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya poden assistir a les reunions plenàries del Consell, un cop finalitzat el seu mandat, per invitació del president/a.

6.4 En tot el que no es preveu en aquest Decret, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya subjecta la seva actuació a la normativa sobre òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 7. Grup de persones expertes

7.1 El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya pot crear grups de persones expertes sobre temàtiques concretes, amb caràcter estable o puntual, el funcionament dels quals ha d'estar regulat per un reglament intern. Les recomanacions dels grups de persones expertes són consultives i no tenen caràcter vinculant per al Consell.

7.2 Les persones membres d'aquests grups són designades pel ple del Consell, i la seva participació té caràcter voluntari. També poden participar-hi els vocals del Consell que ho desitgin. Un/a vocal del Consell n'exerceix la presidència i ha d'informar el ple del Consell sobre les activitats del grup.

Article 8. Informes

8.1 Els informes i propostes del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya són emesos per iniciativa pròpia o a sol·licitud del conseller/a del Govern competent per raó de les matèries respectives, i no tenen caràcter vinculant.

8.2 El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya ha d'emetre els informes a sol·licitud del conseller/a del Govern dins del termini que aquest/a fixi en la sol·licitud, el qual no pot ser inferior a deu dies hàbils.

Article 9. Dietes

9.1 Els membres del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya no perceben dietes per l'assistència a les reunions plenàries o en comissió. Tampoc no perceben dietes els membres dels grups de persones expertes.

9.2 El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya pot pagar indemnitzacions pels desplaçaments i l'allotjament dels seus membres així com, si escau, dels membres dels grups de persones expertes.

Disposició derogatòria

a) Es deroga el Decret 311/1998, d'1 de desembre, de creació del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya.

b) Es deroga el Decret 256/2000, de 24 de juliol, pel qual es modifica el Decret 311/1998, d'1 de desembre, de creació del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya.

c) Es deroga la disposició addicional del Decret 361/2004, de 24 d'agost, de creació del Consell Social per al Desenvolupament Sostenible, i de modificació del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya.

d) Es deroga la disposició addicional tercera del Decret 51/2005, de 5 d'abril, de reestructuració parcial del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Disposició final. Execució

Es faculta el conseller/a de la Presidència per dur a terme les actuacions necessàries per a l'execució del que disposa aquest Decret.

Barcelona, 1 d'abril de 2014

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Data d'actualització:  05.05.2015